Thuiszitterscongres

28 juni 2018

Adresgegevens
Vul in het bovenstaande veld uw email ter controle opnieuw in.
Deelsessies

Selecteer uw keuze(s) indien u wenst deel te nemen aan een deelcongres of workshop:

Eerste deelsessie ronde:

Tweede deelsessie ronde:


Voor het geval dat bovenstaande sessies reeds volgeboekt zijn of in dezelfde ronde vallen, kunt u hier alternatieven opgeven:

Eerste deelsessie ronde:

Tweede deelsessie ronde:


Factuurgegevens


U kunt hieronder een factuuradres invullen indien deze afwijkt van bovenstaand adres.
Let op: Indien uw werkgever het congres betaalt; vraag alstublieft het juiste factuuradres en eventuele kostenplaats of referentie op bij de administratie van uw organisatie.


Wilt u de factuur ook op een ander e-mailadres (bijvoorbeeld afdeling crediteuren@ of facturen@) ontvangen? Vul dan hieronder het e-mailadres in.

Aanvullend - korting Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dient u dit bij aanmelding zelf aan te vinken en/of de kortingscode in te voeren. De voorwaarde voor meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor alle deelnemers van de organisatie/instelling gelijk is. Ten behoeve van studentenkorting ontvangen wij graag binnen een week een goed leesbare scan/kopie van uw studentenpas op office@logacom.nl.
Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.


Ik wens gebruik te maken van de volgende kortingsregeling:

Indien u over een kortingscode of abonneenummer beschikt, dan kunt u het hier invullen. Bij gebruik van abonneekorting is vermelden van abonneenummer verplicht, zonder abonneenummer wordt de korting niet verwerkt.


Aanvullend - accreditatie

Wilt u gebruikmaken van accreditatie? Vul dan hier uw gegevens in zodat wij uw presentie kunnen verwerken indien accredtiatie is aangevraagd (niet voor alle bijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd, raadpleeg de website van het congres voor meer informatie).


Eventuele aanvullende opmerkingen of informatie (zoals medische dieetwensen):Wilt u nog iemand aanmelden klik dan op Volgende Aanmelding.

Om uw aanmelding(en) te voltooien, klik op de Aanmelden knop.

Deelcongressen/Workshops:
1. Te bang of somber om naar school te gaan? Schoolweigering als specifieke vorm van schoolverzuim en de Link als onderwijsinterventie

1. Te bang of somber om naar school te gaan? Schoolweigering als specifieke vorm van schoolverzuim en de Link als onderwijsinterventie

Angst- en stemmingsklachten rondom de schoolgang zijn voor de meeste professionals een bekend verschijnsel. Maar hoe hiermee om te gaan? Tijdens deze deelsessie gaan we in op de verschillende soorten schoolverzuim en de definities daarvan (schoolweigering, spijbelen, schoolonthouding, school gemotiveerde afwezigheid). Daarnaast bespreken we welke functies het schoolverzuim kan hebben en wat dat kan betekenen voor de aanpak. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op schoolweigering als specifieke vorm van schoolverzuim, waarbij onder andere risicofactoren binnen het onderwijs en aanpak binnen het onderwijs aan de orde komen. De Link wordt als specifieke onderwijsinterventie voor jongeren met schoolweigering toegelicht en onderbouwd. Tevens introduceren we het kennisteam schoolweigering dat onder het LECSO valt en waarvan Marije Brouwer-Borghuis mede kartrekker is.

2. Hoogbegaafd, uitdagingen en oplossingen in het onderwijs

2. Hoogbegaafd, uitdagingen en oplossingen in het onderwijs

Met veel hoogbegaafde kinderen in het onderwijs gaat het relatief goed. Echter met een bepaalde groep gaat het veelal veel minder goed. Zij lopen meer dan eens vast, vallen uit of stromen af… Dit niet zelden met allerlei ernstige gevolgen. Veelal zien we terugkijkend dat er al veel eerder oplossingen ingezet hadden kunnen worden om dit te voorkomen. Vroegsignalering is daarom er belangrijk. We zien daarnaast dat daar waar er meer kennis is over hoogbegaafdheid is, er ook meer passende interventies zijn.

3. Langdurig en verborgen verzuim. (Via signalering naar maatwerk binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs).

3. Langdurig en verborgen verzuim. (Via signalering naar maatwerk binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs).

Tijdens deze deelsessie bespreekt Thomas van der Vliet waarom geoorloofd verzuim net zo urgent is als ongeoorloofd verzuim. Aan de hand van het mede door hem geschreven boek “Langdurig en verborgen verzuim”, wordt de methodiek Recon op Maat (RoM), gericht op het terug naar school krijgen van thuiszitters, beschreven en komen actiepunten voor het regulier onderwijs aan bod.

4. Met outreachende integrale jeugdhulp weer naar school

4. Met outreachende integrale jeugdhulp weer naar school

De impact van thuiszitten is groot voor zowel ouders, jongeren als voor de omgeving.Team Thuiszitters werkt samen met ouders, jongeren en school aan het verkrijgen van maatschappelijk perspectief.De deelnemers verkrijgen inzicht in hoe ze echt aansluiting kunnen krijgen bij jeugdigen die vanwege allerlei problemen langdurig thuiszitten. Handvatten hoe je stapje voor stapje vertrouwen kunt opbouwen om weer bij school aan te sluiten. En inzicht in de noodzaak van samenwerking tussen verschillende disciplines voor een succesvolle aanpak.

5. Thuiszitten en psychische kwetsbaarheid

5. Thuiszitten en psychische kwetsbaarheid

Deze workshop gaat over jongeren die thuiszitten met een psychische kwetsbaarheid. Samen kijken we naar wat werkt in het begeleiden van deze jongeren. We gaan dieper in op de stem van de jongeren zelf en op de samenwerking tussen betrokkenen. Centraal staat de vraag: Wat heeft de jongeren met een psychische kwetsbaarheid nodig van anderen om weer terug te kunnen keren in het onderwijs, of om te blijven? Beide sprekers hebben veel ervaring in het begeleiden van leerlingen, thuiszitters, in samenwerking met GGZ.

6. Ik wil wel, maar ik kan niet naar school.

6. Ik wil wel, maar ik kan niet naar school.

Bijna alle jongeren op een middelbare school zijn wel eens ziek en komen dan 1 of meer dagen niet naar school. Gelukkig herstellen de meeste jongeren van hun lichamelijke klachten en pakken de schoolgang weer op. Sommige jongeren melden zich vaak ziek en verzuimen veel van school. Een deel van deze jongeren die veel schoolverzuim heeft, heeft last van (onverklaarde) lichamelijke klachten. Lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, buikpijn of hoofdpijn komen vaak voor bij jongeren. Wanneer is er sprake van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten bij jongeren, welke beelden vallen hieronder en wat is dan de aanpak van deze klachten?

7. (G)een thuiszitter

7. (G)een thuiszitter

Tijdens deze sessie vertelt Hans Nieuwenstein hoe er gewerkt wordt binnen de Linkklassen. Dit zijn re-integratie klassen voor middelbare scholieren met internaliserende problematiek (TL, HAVO, VWO niveau) die langdurig thuis hebben gezeten. Hoe maken we het onderwijs veilig, overzichtelijk en inzichtelijk voor de leerlingen die veel negatieve ervaringen hebben opgedaan binnen het onderwijs en die tussen het wal en het schip dreigen te komen.

8. OPSTAAN tegen Thuiszitten, signaleren van dreigende thuiszitters

8. OPSTAAN tegen Thuiszitten, signaleren van dreigende thuiszitters

Nederland staat voor de taak om ruim 10.000 thuiszittende kinderen en jongeren weer naar school terug te krijgen. Ondanks Passend Onderwijs is dat een grote en uitdagende opdracht. Wat kan een school of samenwerkingsverband hierin betekenen? Als een leerling eenmaal thuis zit, is het al vijf over twaalf. Terug kijkend zien professionals vaak dat de leerling of zijn ouders al verschillende signalen van dreigend thuiszitten heeft gegeven. Welke signalen zijn waarneembaar (vanaf de leeftijd van 3,5 jaar) en hoe kun je daar als professional je handelen op afstemmen? In deze interactieve workshop gaan we hierop in aan de hand van literatuur en praktijkvoorbeelden. Tijdens deze workshop presenteren we de signaleringslijst dreigende thuiszitter. Over risicofactoren op het niveau van leerling, zijn thuissituatie, school en samenleving.

9. Iedereen aan boord! Ook kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking

9. Iedereen aan boord! Ook kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking

Het realiseren van passend onderwijs aan leerlingen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek vraagt om de samenwerking van ouders, onderwijs- en zorgprofessionals, gemeente en andere betrokkenen. Dit is immers een doelgroep waar alle wet- en regelgeving, alle problemen, en geldstromen samenkomen. In deze deelsessie beantwoordt Bart van Kessel de vraag wat er voor nodig is om de gewenste gezamenlijke aanpak te realiseren. Hij windt er geen doekjes om en spreekt klare taal over de van alle betrokkenen gewenste inbreng.

10. Thuiszitters: leerkrachten maken het verschil

10. Thuiszitters: leerkrachten maken het verschil

Leerkrachten krijgen onverwacht te maken met signalen van teruglopende participatie van een leerling. Welke handelingsmogelijkheden heeft u en ontwikkelt u om de leerling te blijven bedienen? We verkennen de mogelijkheden van het door ACT! gehanteerde Passende Onderwijs Constructie-model POC). We zoeken de grenzen op van onderwijs-zonder-zorg. Tevens welke opties er bestaan om terugkerende thuiszitters waar nodig maatwerk te bieden. Tenslotte laten we u ervaren wat het betekent wat leerlingen u willen vertellen op basis van de Present Child-methode.