020-320 33 64 | office@logacom.nl
Logacom congresorganisatie

5e Jaarcongres Leve het jonge kind!

8 november 2016

Jaarbeurs, Utrecht

€ 269,00 excl. BTW

Alweer het 5e Jaarcongres Leve het jonge kind! staat op de planning! Dit vindt plaats op dinsdag 8 november 2016 in Congrescentrum Jaarbeurs te Utrecht. Verzeker uw plek en schrijf u vandaag nog in.

Vorig jaar presenteerde prof.dr Ruben Fukkink op ons congres de schokkende uitkomsten van het Amsterdamse meta-onderzoek naar de effecten van Nederlandse VVE-programma’s over een periode van vijftien jaar. De 21 geëvalueerde deelstudies lieten geen enkel effect zien. Dat wil zeggen dat geen enkel programma het beoogde doel haalde: een effectieve bestrijding van achterstanden. Voorstanders van VVE-programma’s waren in al die jaren weggekomen met verwijzingen naar successen in het buitenland. Dat kan nu niet meer. Wie ooit een kijkje had mogen nemen in de Verenigde Staten wist het al veel langer. De achterstanden daar zijn er onvergelijkbaar veel groter dan hier. Het ministerie van OCW, dat er prat op gaat uitsluitend bewezen effectieve programma’s in te zetten, trok de enig mogelijke conclusie uit het onderzoek van Fukkink en anderen niet. De politiek als geheel keek weg omdat ze bang was dat de grote som geld die aan de uitvoering van het vve-beleid werd uitgegeven mogelijk niet meer aan voorzieningen voor het jonge kind zou worden besteed.

Heeft de strijd die in meer dan tien jaar congressen centraal stond dan helemaal niets opgeleverd? Veel meer dan de blijvende controverse doet vermoeden! Het VVE-kamp heeft zijn inzet op strikt uit te voeren rigide programma’s al lang laten varen. Ook daar heerst inmiddels de overtuiging dat de kwaliteit van de pedagogisch medewerker en niet het programma de doorslag geeft. Ook is er volop aandacht voor het belang van spelen al ligt de nadruk vaak op spelend leren in plaats van lerend spelen. Staatssecretaris Dekker heeft nog eens onderstreept dat de VVE-gelden alleen voor achterstandsbestrijding mogen worden ingezet. Dat betekent dat de gewone de kinderopvang door de gemeente niet meer tot het uitvoeren van VVE-programma’s kan worden gedwongen omdat ze ook voor niet-achterstandskinderen heilzaam zouden zijn. Onze congressen blijven ideeën voor alternatieve aanpakken aandragen. Dat is de kracht door de jaren heen geweest.

Het kabinet heeft inmiddels besloten dat alle Nederlandse kinderen twee dagdelen kinderopvang zullen kunnen genieten. Er zijn veel deskundigen die het te weinig vinden. Verwijzingen naar het buitenland doen het altijd goed, maar kunnen ook verwarrend werken. Zo wijzen voorstanders van de verschoolsing van het jonge kinderleven er bijvoorbeeld op dat in België kinderen al op 2 ½ jarige leeftijd naar school kunnen. Als je niet weet dat in Vlaanderen nog van kleuteronderwijs wordt gesproken zou je daarvan een volkomen verkeerd beeld kunnen krijgen. In het plenaire programma zorgen twee bijdragen uit Vlaanderen ervoor dat we het juiste beeld weer heel scherp op het netvlies krijgen.

Het volledige programma van dit congres kunt u nalezen op de congreswebsite www.hetjongekind.nl informeren.